0 PRZYCZYNOWOSCI I KONIECZNOŚCI W PRZYHODZIE CZ. II

Feuerbach uznaje zatem obiektywną prawidłowość w przyrodzie, przyczynowość obiektywną, którą tylko w przybliżeniu wiernie odbijają przedstawienia ludzkie o porządku, prawie itd. Uznanie obiektywnej prawidłowości przyrody pozostaje u Feuerbacha w nierozerwalnym związku z uznaniem obiektywnej rzeczywistości świata zewnętrznego, przedmiotów ciał, rzeczy odbijanych przez naszą świadomość. Poglądy Feuerbacha są konsekwentnie materialistyczne. Wszelkie natomiast inne poglądy, ściślej mówiąc, wszelką inną linię filozoficzną w zagadnieniu przyczynowości – negowanie obiektywnej prawidłowości, przyczynowości, konieczności w przyrodzie zalicza Feuerbach słusznie do kierunku fideistycznego. Jest to bowiem w samej rzeczy jasne, że subiektywistyczna linia w zagadnieniu przyczynowości, wywodzenie porządku i konieczności w przyrodzie nie z obiektywnego świata zewnętrznego, lecz ze świadomości, z rozumu, z logiki itp. nie tylko odrywa rozum ludzki od przyrody, nie tylko przeciwstawia ten pierwszy owej drugiej, ale czyni przyrodę częścią rozumu, miast traktować rozum jako cząstkę przyrody. Subiektywistyczna linia w zagadnieniu przy- czynowości jest filozoficznym idealizmem (do którego odmian należą też teorie przyczynowości Hume’a i Kanta), tzn. mniej lub bardziej osłabionym, rozwodnionym fideizmem. Uznanie obiektywnej prawidłowości przyrody i w przybliżeniu wiernego odbijania się tej prawidłowości w głowie ludzkiej jest materializmem.

czytaj więcej

Prawo patentowe jest nieodzowne

Prawo patentowe ma każdy kraj. Takie przepisy regulują sposób zastrzegania praw autorskich do wynalazków, czyli patentów. Dzięki takim regulacjom prawnym nie dochodzi do kradzieży własności intelektualnej. Wysoka jakość prawa patentowego jest faktem. W Polsce zastrzega się rocznie wiele patentów. To ważna kwestia dla każdego klienta. Najważniejsza sprawa na świecie. Dzisiaj prawo patentowe to na pewno podstawa, a klienci doceniają jego wysoką wartość. Prawo patentowe muszą znać pracownicy, a klienci zastrzegają różnorodne rzeczy. Urzędy patentowe pracują solidnie oraz zastrzegają różnorodne wynalazki. Dzięki temu wiele osób może cieszyć się prawami do cennych wynalazków...

czytaj więcej

Geniusz Marksa i Engelsa

Geniusz Marksa i Engelsa ujawnił się między innymi w tym właśnie, że gardzili gelehrterską zabawą w nowe słówka, w wymyślne terminy, że mówili otwarcie i po prostu: istnieje w filozofii linia materialistyczna i linia idealistyczna, pomiędzy nimi zaś – różne odcienie agnostycyzmu. Zakusy znalezienia „nowego” stanowiska w filozofii charakteryzują taką samą nędzę duchową, jak zakusy stworzenia „nowej” teorii wartości, „nowej” teorii renty itp.

czytaj więcej

Sekrety saletyńskie

W 1846 r. Kościół uznał autentyczność objawień Matki Bożej w La Salette. Na ogół mało znany jest fakt, że świadkowie tych objawień Melania Calvat i Maximin Giraud usłyszeli od Madonny tajemnice dotyczące przyszłości ich samych, Europy i Kościoła w świecie. Melania tę tajemnicę przekazała pisemnie papieżowi Piusowi IX w Rzymie. Po przeczytaniu listu twarz Ojca św. wyraźnie zmieniła się: widać było na niej przerażenie. Papież powiedział: „Muszę ponownie w spokoju przeczytać te listy. (Liczby mnogiej Biskup Rzymu użył dlatego, że przeczytał dwa listy, również od Maximina- dop. Autora). Klęski zagrażają Francji, ale Niemcy, Włochy i cała Europa zawiniła i zasługuje na kary”, (cyt. La Salette, dar Chrystusa dla Kościoła, Jean Jaouen MS, Księża Misjonarze Saletyni, Kraków 1989)

czytaj więcej

Simon LeVay i jego praca

Jednym z zachowań, które ulegają odwróceniu u gryzoni ze zmienioną płcią jest pociąg płciowy: samice, którym podawano męskie hormony usiłują wspinać się na inne samice. Samce ze zmienioną płcią przyjmują pozycję z „lordozą”, która mówi samcom „podejdź i zainteresuj się mną”. Jeśli uwzględni się, że u tych zwierząt, u których występują także zmiany w anatomii mózgu, następuje odwrócenie zachowania, uprawnione wydają się rozważania, czy homoseksualiści i lesbijki również mają dające się zmierzyć różnice w budowie mózgu.

czytaj więcej

JEDNOSTKA A OSOBA

Sprawa Lutra ukazuje nam w całej nagości jeden: z problemów, z którym na próżno szamocze się współczesny człowiek. Jest to problem indywidualizmu i osobowości. Spójrzcie na kan- tystę, który czepia się kurczowo swojej autonomii,, na protestanta, dręczonego troską o swoją wolność- wewnętrzną, na nietzscheanistę, który gotuje się do karkołomnego skoku ponad dobro i zło, na freu- dystę pielęgnującego swoje kompleksy i sublimu- jącego swoje libido, na myśliciela, który przygotowuje na najbliższy kongres filozoficzny najnowszą koncepcję świata, na bohatera surrealizmu, który wprowadza się w trans i pogrąża w otchłań senną, na ucznia Gide’a, który z bolesną żarliwością przegląda się w lustrze swojej dowolności – wszyscy ci biedni ludzie są w pogoni za własną, osobowością i wbrew obietnicy Ewangelii pukają, a nikt im nie otwiera, szukają, a nie znajdują.

czytaj więcej

Filozofia materialistyczna – ciąg dalszy

Tak sformułowana treść podstawowej tezy materializmu może być jednak rozmaicie rozumiana. Przede wszystkim może być ona pojmowana bądź jako aprioryczne założenie systemu, założenie, z którego wyprowadza się bardziej szczegółowe twierdzenia, a które samo dowodzone być nie musi (czy też nawet nie może), bądź jako hipoteza światopoglądowa sukcesywnie uwiarygodniana przez rozwój nauk szczegółowych. Otóż, materialiści w istocie rzeczy nigdy nie traktowali tej tezy jako apriorycznego założenia systemu. Takie jej traktowanie oznaczałoby wymaganie przyjęcia tej tezy na wiarę, na mocy obowiązującego w danym systemie dogmatu. Wręcz przeciwnie, troszczyli się oni zawsze o to, aby poszukiwać, gromadzić i przedstawiać argumenty przemawiające na jej rzecz. Mówiąc krótko: materializm nie zakłada materialności świata, lecz usiłuje tezę o jego materialności uzasadnić. Takie właśnie rozumienie tej tezy zawarte jest niekiedy explicite, niekiedy implicite w pracach materialistów, a zwłaszcza w dziełach twórców materializmu dialektycznego.

czytaj więcej

Scenariusz przyszłych wydarzeń wojennych – kontynuacja

Rosja poświęciła bratnie partie komunistyczne w Europie środkowo-wschodniej, oddała NRD za cenę 20 mld dolarów i skłonna jest do dalszych ustępstw politycznych, aby ratować przestarzałą gospodarkę. W tej sytuacji żadnego wariantu nie można wykluczyć łącznie z próbą zamachu stanu lub wojną domową, co przewidywał Borys Jelcyn. Wojna domowa wywołana przez siły, które chcą zachować stary porządek ustrojowy, chociaż wyczerpał on wszystkie swoje możliwości do tego stopnia, że prezydent Gorbaczow podpisał dekret o przejściu do gospodarki rynkowej.

czytaj więcej

SIÓDMY MIESIĄC PO ZAPŁODNIENIU

W ciągu tego miesiąca płód dojrzewa na tyle, że urodzony przed terminem ma już wielkie szanse na przeżycie. Pod koniec tego okresu płuca są zdolne do rozprężania się i mają wystarczające pole powierzchni, by umożliwić przechodzenie tlenu do krwi. Centralny układ nerwowy również dorośleje i rosnący mózg zaczyna się marszczyć, żeby pomieścić jeszcze więcej szarej substancji w czaszce. Dziecko może teraz regulować ciepłotę ciała. W 28 tygodniu wszystkie dzieci boją się głośnych hałasów. W przeciwieństwie do poprzedniego miesiąca, kiedy między dźwiękiem a reakcją przerażonego dziecka występowała znaczna przerwa, teraz dziecko reaguje na hałas w ułamku sekundy.

czytaj więcej

Święte osobistości i jasnowidzenie

Wszyscy jego towarzysze również promienieli światłością. Szaty ich były różne, lecz zawsze wspaniałe (…) Wreszcie Dominik Savio przemówił: – Dlaczego stoisz tu niemy i jakby nieprzytomny. Nie jesteś owym człowiekiem, który w swoim czasie nie bał się niczego, lecz nieugięcie stawiał czoło oszczerstwom, prześladowaniom, wrogom, przykrościom i niebezpieczeństwom wszelkiego rodzaju? Gdzież twoja odwaga? Dlaczego nie mówisz?

czytaj więcej