Gdzie należy szukać fundamentu poznania, a gdzie nie? cz. II

Oczywiste jednak, że we wszystkich czasach, a także i dzisiaj, wśród wielu filozofujących występuje dążenie silniejsze, aniżeli dążenie do ścisłej nauki, do bezwarunkowo wytrzymującej wszelkie próby prawdy. Chce się za wszelką cenę dotrzeć do celu – iw tym dopatruje się różnicy między filozofią i nauką. Chce się pewności, nie samej tylko pewności wiecznego posuwania się naprzód, która zawiera w sobie również przykrą pewność, iż nie osiągnęło się celu i że nie można go nigdy osiągnąć. Pragnie się pewności osiągniętego lub przynajmniej osiągalnego celu: pragnie się pewności nie coraz to lepszego poznania, lecz zupełnego bytu. Chce się nauki, metody, ale tylko jako środków. O drogi poznania troszczyła się filozofia zawsze, stale też „myślała o myśleniu”, ale po to tylko, by dotrzeć do bytu. Posuwanie się w nieskończoność może być rzeczą nauki pozytywnej, odpowiadać jej swoistości i dlatego też mogłaby ona na tym poprzestać. Wymogi filozofii (powiada się) są daleko szersze, wykraczają poza naukę. Takie właśnie nastroje są obecnie bardzo rozpowszechnione. Tworzą one choćby niewypowiedziane, utajone podłoże trudnego inaczej do wyjaśnienia oporu wobec „krytycznej” tylko filozofii. Otwarcie wyrażają się one rozmaicie w coraz głośniej podnoszonym wołaniu o nową „metafizykę” – lub choćby o odświeżenie którejś starej, nazywanej wedle Arystotelesa, Świętego Tomasza czy też Hegla.

czytaj więcej

Ewolucja biologiczna i postęp histori

Skoro zasadnicza sytuacja człowieka jest sytuacją otoczenia i powołania, nie zaś sytuacją opuszczenia, w głębi mojego stosunku do świata pojawia się radość egzystencji. Przeciwstawia się ona totalnej rozpaczy współczesnego człowieka. Ale to pojednanie z życiem i z człowiekiem nie wiedzie nas do łatwego optymizmu. Jeśli nie chcemy się łudzić, czyż możemy zaprzeczyć, że ten świat jest światem rozdartym i ponurym: że w miarę jak rozum go przenika, wydaje się on sprzysięgać przeciw rozumowi: że wymyka się nam ostateczny sens tego świata: że związki pomiędzy ludźmi wydają się zatracać, a droga, która nas wiedzie do nas samych, piętrzy się coraz to nowymi przeszkodami: że człowiek staje się niewolnikiem swoich własnych odruchów wyzwoleńczych, jest obezwładniony przez swoje własne porywy i przesłania sobie to światło, które sam stworzył: że możemy mieć wątpliwości: niepowodzenie czy też postęp stanowią prawo historii? W tym, czym jesteśmy i we wszystkim, co robimy, udręka miesza się z radością, skłonność do zła z dobrą wolą, nicość z bytem. To poczucie dramaty czn ości doli ludzkiej odgradza nas z jednej strony od rozwiązań totalistycznych, kierujących się całkowitym zwątpieniem w człowieka, a prowadzących do pogardy tego człowieka: z drugiej strony odgradza nas też od idealistycznych utopii. Najpłodniejsza spośród sił kształtujących postawę rewolucyjną jest ta, która wielkodusznie stawia na człowieka, ale ma w sobie tyle skłonności do wątpienia, aby nie liczyć na automatyczną dobroć rzeczy i ludzi: równocześnie zaś ma w sobie także dostatecznie żywą świadomość wspólnych ludziom zawodów i trudności, aby nie ugiąć się przed pokusą fanatyzmu. Gdy tylko wymawiamy słowo: osoba, zamiast zamykać się w sobie – zostajemy od razu ogarnięci przez fliozofię przyrody i filozofię społeczeństwa.

czytaj więcej

Energia – czystym symbolem

Stąd też właśnie wynikło takie oryginalne zjawisko, że uczeń Ostwalda, Bogdanów, zostawszy uczniem Macha, zarzucać zaczął Ostwaldowi nie to, że nie obstaje on konsekwentnie przy materiali- stycznym poglądzie na energię, lecz to, że za dopuszczalny uważa (a czasem nawet bierze za pod- stawą) materialistyczny pogląd na energią. Materialiści krytykują Ostwalda za to, że popada w idealizm, że usiłuje pogodzić materializm z idealizmem. Bogdanów krytykuje Ostwalda ze stanowiska idealistycznego: …Wroga atomizmowi, ale poza tym bardzo pokrewna dawnemu materializmowi energetyka Ostwalda – pisze w r. 1906 – wzbudziła we mnie najgorętszą sympatię. Rychło jednak zauważyłem w jego filozofii przyrody poważną sprzeczność: podkreślając wielokrotnie czysto metodologiczne znaczenie pojęcia: „energia”, sam w mnóstwie przypadków nie umie dochować wierności takiemu na nią poglądowi. Z czystego symbolu stosunków wzajemnych między faktami doświadczenia, energia raz po raz przekształca się u niego w substancję doświadczenia, w «materię świata»…” (Emp. ks. III, str. XVI-XVII).

czytaj więcej

Dynamiezność jest cechą wszelkich przeżyć

Marburskiemu filozofowi nie brak jednak odwagi w formułowaniu twierdzeń sprzecznych z tzw. „zdrowym rozsądkiem”, jeśli tylko jest głęboko przeświadczony, że ma za sobą konsekwencję myśli. Owe subiektywne mniemania, pożądania, pragnienia, uczucia są jedynie początkowymi stadiami obiektywizacji, jak zobaczymy za chwilę, nie tylko poznawczych obiektywizacji, gdyż wyróżniał on prócz poznania i inne kierunki uprzedmiotowania. Są to zatem treści już w pewnym stopniu sformułowane, określone, ale w sposób jeszcze ogólny, mglisty, daleki od późniejszych precyzji. Mimo to jednak w stosunku do niższych jeszcze stopni procesu obiektywizacyjnego są już obiektywne. Jeśli zaś zjawiska woli, pożądań czy uczuć wydają się nam jakoś bardziej swoje, własne i bardziej zasadniczo subiektywne niż treści poznawcze, to wynika to tylko stąd, że tendencja, dążenie występuje w nich znacznie silniej, niż np. w intelektualnych przedstawieniach, również nie pozbawionych zresztą owej dynamiczności.

czytaj więcej

Kursy na wózki widłowe

Kursy obługi wózków widłowych to istotna sprawa dla niejednego klienta, to wielka wartość bardzo istotna i ciekawa. Wiele osób za 400-500 złotych kończy takie kursy i uzyskuje właściwe uprawnienia. Jest to ważna sprawa, bez niej trudno jest skupić się na takiej pracy. Więcej: bez certyfikatu obsługi wózków widłowych żadna osoba sobie nie poradzi. Dzisiaj dobry kurs to podstawa, a panowie i panie kończą kursy tego rodzaju, aby mieć pracę w magazynie lub dużej firmie. Jest to cenna umiejętność i pracodawcy o nią pytają. Jakość kursu jest bardzo ważna, warto zatem skupić się na pozyskaniu wiedzy, zdaniu egzaminu i znalezieniu właściwej pracy. Klienci chcą takich kursów, więc należy je dla nich organizować. Jakość w dobrej cenie na pewno ma znaczenie...

czytaj więcej

Dwa rodzaje aspiracji osoby

Z jednej strony mają one swe źródło w osobie ludzkiej, jako właśnie ludzkiej osobie, czyli osobie ukształtowanej na danym, specyficznym szczeblu bytu: powiadamy, że są one związanymi z naturą dążeniami człowieka, dążeniami specyficznie ludzkimi. Z drugiej strony dążenia człowieka mają swe źródło w osobie ludzkiej właśnie jako osobie, czyli bycie uczestniczącym w tej transcendentalnej doskonałości, którą jest osobowość, a która nieskończenie lepiej niż w nas urzeczywistniona jest w Bogu: powiadamy, że są to dążenia nadnaturalne i metafizyczne.

czytaj więcej

Durkheim i podział pracy

Druga oś jest podobna do tego, co Durkheim nazwał podziałem pracy, poprzez który to podział części są zróżnicowane i jednocześnie zintegrowane dzięki „solidarności organicznej”. Jest ona analogiczna z rozróżnieniem środków i celów w działaniu jako takim. W znaczeniu właściwym systemom społecznym można to określić najlepiej jako oś instrumentalno-ostateczną (instrumental- -consummatory). Według odniesień zewnętrzno- -wewnętrznych prymat „ostateczności” może dotyczyć przypadku, w którym interesy ostateczne jednostek systemu w ich relacjach wzajemnych stanowią główny punkt odniesienia. Podobnie prymat instrumentalności może dotyczyć aspektów systemu jako całości pozostającej w relacji względnej do sytuacji zewnętrznej lub też dotyczy zinstrumenta- lizowanych zasobów jednostek w ich funkcjonalnych odniesieniach wewnętrznych.

czytaj więcej

Szkolenia dla handlowców – czego uczą?

Szkolenia dla handlowców dają szerokie spektrum umiejętności – uczą w jaki sposób sprzedawać produkty, jak negocjować, jak przekonywać ludzi do zakupów. Takie szkolenia mają wysoką klasę i na pewno są potrzebne. Ich jakość musi być coraz wyższa, bo wymagania rynku rosną. Handlowiec nie jest sprzedawcą, to klasa wśród pracowników. Handlowcy są nieustannie poszukiwani, bo mają wiele do zaoferowania pracodawcy. Ich działanie jest bezcenne, coraz więcej osób zatem chce być dobrej klasy handlowcem. W tym zawodzie zarobki są zróżnicowane i wynoszą od 2000 do 20 000 złotych. Te ostatnie osiągają najlepsi. Jednak zanim zacznie się zarabiać, koniecznie trzeba ukończyć szkolenia dla handlowców. Dzisiaj handlowcy dostają auta, telefony komórkowe, premie i bonusy...

czytaj więcej

Badanie motywacji – czy warto?

Badanie motywacji stosują psychologowie. Jest to działanie potrzebne w firmach, bo motywacja to rzecz bezcenna. Niejedna osoba potrzebuje dobrej motywacji i chce czuć się coraz lepiej zmotywowana do pracy. Zmotywowany pracownik pracuje solidnie, rzetelnie i dobrze. Jego praca ma duże znaczenie i na pewno przyniesie mu dobrą passę zawodową. Jakość pracy jest ważna dla każdej osoby. Na pewno warto dbać o motywację. Do przeprowadzania badań służy wiele testów psychologicznych. Dobra motywacja jest ważna w miejscu pracy, szkole, na studiach. Dobrej klasy studia są na pewno potrzebne i dają wiele możliwości życiowych. Motywowanie to ważna sprawa, a klienci badaczy motywacji mają wiele do zaoferowania i są dobrze nastawieni...

czytaj więcej

Determinizmy wokół nas nie są pustym słowem

Aby zdać sobie sprawę, czym jest człowieczeństwo, trzeba ująć je w jego doświadczeniu życiowym i całokształcie działania. Eksperymenty Pawłowa są sztucznymi tworami laboratoryjnymi: ich rezultaty mają postać mechanistyczną, bowiem podmiot znajduje się tam w warunkach, które są same całkowicie mechaniczne. Człowiek wymyka się im: „Człowiek jest bytem naturalnym, ale bytem naturalnym ludzkim”. Jednakże człowiek wyróżnia się dzięki dwojakiemu rodzajowi zdolności zerwania z naturą. Jedynie on zna otaczający go świat i jedynie on go przekształca, on – najgorzej uzbrojony i najsłabszy ze wszystkich wielkich zwierząt. Jest zdolny do miłości, co jest jeszcze czymś nieskończenie większym. Chrześcijanin doda: uczyniony jest zdolnym poznać Boga i współdziałać z nim. Nie należy zapominać o odruchach wydzielania śliny, ale nie należy również czynić z nich obsesji.

czytaj więcej